toine a

crkbo

Forgot?
Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Forgot?
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started
 • Toelating tot de cursus vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren
 • Bij teveel aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot de eerstvolgende cursus
 • De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen
 • Uiterlijk 3 weken voor de geplande aanvang ontvangt de cursist bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus
 • Bij voldoende aanwezigheid bij de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname (certificaat)
 • Het aan de cursist ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld (Artikel 11 auteursrechten)
 • Het eigendomsrecht van het aan de cursist ter beschikking gestelde lesmateriaal ligt bij het IIT (registratie Rehaboom®)
 • Het verschuldigde cursusbedrag staat vermeld in de informatie; drukfouten voorbehouden
 • Bij toelating tot en doorgang van de cursus bent u verplicht zich aan de betalingsregels te houden
 • Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur. Deze dient u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te voldoen. Termijn betaling kan in overleg met het IIT
 • Wanneer de cursus door onvoldoende inschrijvingen, minder dan 10, geen doorgang vindt, wordt het reeds betaalde cursusbedrag terugbetaald binnen 7 werkdagen
 • Wanneer de gehele cursus door ziekte van de docent geen doorgang vindt, wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald binnen 7 werkdagen
 • Wanneer door ziekte van de docent tussentijds een les uitvalt, dan wordt in overleg met de deelnemers een andere datum vastgesteld
 • Na inschrijving voor een cursus kan binnen 14 dagen kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van redenen (bedenktijd)
 • Voor de cursus geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Na die datum is de cursist een annuleringsbedrag van € 25,00 verschuldigd voor gemaakte kosten
 • Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de cursus blijft u het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd
 • Indien de cursist annuleert tot 10 dagen voor aanvang van de cursus en , in overleg met het IIT, zorgt voor een plaatsvervanger zijn geen annuleringskosten verschuldigd
 • Indien de cursist in verzuim is, is de vordering direct opeisbaar, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist
 • Alle ten aanzien van punt 19 door IIT te maken kosten ter inning, zowel buitengerechtelijke kosten en eventuele gerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente vanaf het moment van verzuim, zijn voor rekening van de cursist
 • Het IIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal
 • Bij aantoonbare toerekenbare tekortkoming is het IIT ten hoogste schadeplichtig tot door de cursist te betalen cursusprijs
 • Behoudens bij door de wet geregelde aansprakelijkheid is het IIT niet aansprakelijk voor eventueel door de cursist opgelopen lichamelijke of materiële schade
 • Aan het IIT verstrekte gegevens / informatie wordt vertrouwelijk behandeld (geheimhoudingsplicht). Zie privacyverklaring
 • Voor klachten kun u zich richten tot het IIT. Uw klacht wordt dan binnen 7 werkdagen in behandeling genomen. Termijn oplossing 3 weken
 • De uitspraak over een behandelde klacht door een onafhankelijke klachtencommissie is bindend voor beide partijen

tweede druk finale
De derde druk is beschikbaar
vanaf 18 mei 2021
Bestellen

twitter 

facebook

linkedin  

wikipedia